Ang Stewardship ay pamumuhay bilang isang katiwala; pagiging tunay na Anak ng Diyos; Nagpapasalamat sa pagkakatanggap ng kanyang mga biyaya, iniingatan, pinagyayaman at pinadadaloy ang mga ito sa mga kapwa anak ng Diyos. Sa ganitong diwa, nakikibahagi tayo są Buhay na Santatlo, nagsasalu-salo są pag-ibig at pagdadamayan, dito sa lupa hanggang sa maluwalhating buhay na walang hanggan sa kabila.


BUHAY-KATIWALA VIDEOS


BUHAY KATIWALA EPISODE 1

ANO ANG ISANG KATIWALA?

Tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Ang lahat ng ating mga natanggap ay isang regalo na mula sa Diyos. Bilang mga lingkod-katiwala ng Diyos, marunong dapat tayong tumanaw ng pagpapasalamat, maging bukas palad, maging responsable sa mga kalooob na ating natanggap at maging tapat sa mga responsibilidad bilang katiwala.BUHAY KATIWALA EPISODE 2

ANG KATIWALA SA KASULATAN

Ang isang Lingkod-Katiwala ay may kakayahang pangasiwaan at alagaan ang mga ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Makikita natin sa Banal na Kasulatan na may tungkulin ang bawat isa upang ingatan, payamanin, at pagyabungin ang lahat ng biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Ang bawat isa ay tinatawagan upang maging isang Lingkod-Katiwala.BUHAY KATIWALA EPISODE 3

ANG KATIWALA SA SIMBAHAN

Ang Buhay-Katiwala ay isang uri ng pamumuhay na nag-uugat din sa mga importanteng katuruan ng Simbahan. Hindi lamang ito patungkol sa pangangalaga sa kalikasan kundi sa buhay at dignidad ng tao. Gayundin, ang pagiging lingkod-katiwala ay lalong namumunga sa kanyang pagiging “Misyonero ni Kristo” at “Instrumento ng Bagong Ebangelisasyon.BUHAY KATIWALA EPISODE 4

ANG PAGBABAHAGINAN

Sa isang magandang kasunduan na “90-10 share,” nakipag-negosyo ang isang mayaman sa isang pulubi. Pumayag ang mayaman na kahit sampung porsyento ng kinita lamang ang mapunta sa kanya at ang malaking bahagi ay sa pulubi. Nang mapansin na ng pulubi na halos siya lamang ang nagpagal at trumabaho, ayaw niya nang bahaginan ng porsyento ang mayaman ngunit sa muli nilang pagkikita, hinihingi na ng mayaman ang kanyang parteng napagkasunduan.