KATESISMO AT ANG DOCTRINA CHRISTIANA


Ang munting aklat na ito ay naglalaman ng mga maiikling paliwanag tungkol sa katuruan ng Simbahang Katolika—ano ang Simbahan, ang nilalaman ng Credo, ang buhay-moral, at buhay-panalangin. Katulad ng orihinal na aklat na “Doctrina Cristiana” na inilimbag noong 1593, nais din ng aklat na ito ang ituro ang pananampalataya sa paraang mauunawaan at mapagninilayan ng bawat Katolikong pamilya o sambahayan; kaya’t bawat kabanata ay naglalaman ng “layunin” sa simula at “takdang gawain” sa katapusan.

THE ONLINE DALAW PATRON SA KAPITBAHAYANG KATOLIKO


The ODPKK aims to reach and gather our brothers and sisters during this pandemic through the MINISTRY OF THE WORD. By means of the Online DPKK, the Basic Ecclesial Community flourishes in the midst of the rapid rise of the online community.

SAN PABLO CHURCHES VIRTUAL PILGRIMAGE


Visit the Jubilee Churches of the Diocese in the comfort of our homes through the Virtual Pilgrimage. Aside from the Jubilee Churches, you can also visit the other Parishes.