DOCTRINA CHRISTIANA:

ANG SIMBAHANG KATOLIKAANG SIMBAHANG ITINATAG NI KRISTO

Ang Simbahang Katolika ay itinatag ng Panginoong Hesukristo sa pangunguna ni San Pedro, ang unang Santo Papa: “…ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko ang aking simbahan…” (Mateo 16:18). Hindi kailanman nawala o nabuwag ang Simbahang ito sapagkat ito ay ginagabayan ng Espiritu ng Katotohanan (Juan 14:1617). Ito ay simbahang Kristiyano sapagkat ang mga kaanib nito ay mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang mga kaanib nito ay maaari ding tawaging Katoliko-Kristiyano.

Itinatag ang Simbahan upang maging tagagabay ng mga tao tungo sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Mabuting Balita at pagkakaloob ng mga grasya na nagdudulot ng kaligtasan. Ang Simbahan ang intrumento ng Diyos para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Higit sa lahat, ang Simbahan ay ang lahat ng bumubuo nito.ANG MGA TANDA/TATAK NG SIMBAHAN

Si Hesus mismo ang nagsabi na magkakaroon ng mga sinungaling na propeta na magsasabing sila ang isinugo ng Diyos at sa kanila itatatag ang tunay na Simbahan (bas. Mateo 24:11). Kaya nga, may mga Tanda/Tatak (Marks) ang Simbahang Katolika na nagpapakita ng pagiging tunay na Simbahan nito.

• IISA

Ang Simbahan ay iisa sapagkat ito ay itinatag ng Diyos na siyang pinakadakilang tanda at halimbawa ng pagkakaisa. Hindi maaaring maging tunay ang isang simbahang hatí, dahil ang pagkawatak-watak ay hindi kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kaya dinasal ni Hesus: “Maging isa nawa ang lahat” (Juan 17:22). Pinapanatili ng Espiritu Santo ang pagkakaisang ito sa kabila ng pagkakaiba (diversity) ng Simbahan sa bawat bahagi ng mundo.

Maipapahayag ang pakikiisa ng bawat kasapi sa Simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa mga hinirang na pinuno, lalo‟t higit sa Santo Papa at sa mga Obispo.

• BANAL

Ang Simbahan ay banal sapagkat ang nagtatag nito—si Hesukristo—ay banal. Hindi maaaring matumbasan o mataasan ng kapangyarihan ng kasamaan ang Simbahan dahil mas makapangyarihan ang Diyos: “At ang kapangyarihan ng masama ay hindi makapananaig dito” (Mateo 16:18), pangako ni Hesus kay San Pedro. Lahat ng kaanib ng Simbahan (kahit ang mga pinuno nito) ay makasalanan, ngunit dahil sa Diyos ay binibigyan ang lahat ng pagkakataon at grasya na maging banal. Ang mga patunay nito ay ang mga Santo at Santa na kinikilala natin bilang mga huwaran.

• KATOLIKA (Laganap; Universal)

Sinabi ni Hesus bago Siya umakyat sa Langit: “Humayo kayo sa lahat ng bansa at ipangaral ang Mabuting Balita sa lahat ng sanlikha” (Marcos 16:15; bas. Mateo 28:19). Ang katotohanang ito ay nagpapatuloy sa Simbahan na magpasahanggang ngayon ay ipinapalaganap ang Mabuting Balita sa lahat ng mga bansa, lalo na sa tulong ng mga misyonero at misyonera. Sa Pilipinas, ang tawag ng Panginoon na mangaral ay ipinagpapatuloy ng mga Pilipino sa ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay na ayon sa turo ni Kristo (witnessing) na siyang nagiging inspirasyon ng mga dayuhan para mahikayat sa Simbahan.

Walang pinipiling lahi o pagkakakilanlan ang Simbahang Katolika, sapagkat nais ng Diyos na maligtas ang lahat (1 Timoteo 2:4).

• APOSTOLIKA

Ang Simbahan ay apostolika sapagkat ito ay itinatag sa ilalim ng pangangalaga ng mga apostol (bas. Efeso 2:20; Pahayag 21:14), sa pangunguna ni Pedro (Tignan Mateo 16:18). Mula pa sa Lumang Tipan ay ninais nang itatag ng Diyos ang Kanyang Sambayanan sa pamamatigan ng labindalawang lipi ni Jacob, ngunit ito ay nahati dahilan sa mga naging pagsuway ng bayang Israel. Sa pagtatag ng Panginoong Hesus sa Simbahan ay pinagpanibago niya ito at inihabilin ang bagong Bayan ng Diyos sa pamumuno ng labindalawang apostol. Ang pamumuno ng mga apostol ay nananatili magpasa hanggang-ngayon sa kanilang mga kahalili: ang mga Obispo sa pangunguna ng Santo Papa.